• ۰۲۱-۲۸۴۲۲۰۹۷
  • info@pasargadan.ir
  • شنبه تا پنجشنبه ۸ تا ۱۶
مصرف قند و دیابت

مصرف قند و دیابت

اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD )با توجه به علائمی چون بی توجهی – حساس بودن و بیش فعالی توصیف می شود. ارتباط بین عادات غذایی و ADHD مورد بررسی قرار گرفته است و بعضی از تحقیقات، تاثیرات مضر مصرف زیاد قند را در بین کودکان ۶ تا ۱۱ سال و شیوع اختلال ADHD مطالعه کردند. روش ها: تحقیق انجام شده یک تحقیق گروهی در منطقه پیلوتاس برزیل در سال ۲۰۰۴ است. یک پرسشنامه مصرف غذایی (FFQ) برای ارزیابی مصرف قند استفاده شد و همچنین پرسشنامه ارزیابی سلامت و رشد (DAWBA ) برای ارزیابی وجود ADHD به کار گرفته شد. نتایج: فقط کودکان بدون ADHD در سن ۶ سالگی و کودکان ۶ تا ۱۱ ساله که دارای اطلاعات کامل از پرسشنامه های FFQ و DAWBA هستند در این تحقیق شرکت کردند(n=2924 ). نسبت های فرد با بازه اطمینان ۹۵% مورد محاسبه قرار گرفتند. میزان ابتلا به ADHD در کودکان ۶ تا ۱۱ سال برابر (۳٫۵-۵٫۶%).۴٫۶% در میان پسران و ۱٫۸% (۱٫۲-۲٫۵%) در میان دختران بود. در تحلیل انجام شده ارتباطی بین مصرف زیاد قند در میان کودکان ۶ تا ۱۱ سال و ابتلا به ADHD در مقایسه با افراد کم مصرف ( پسران OR=0.66; 0.21–۲٫۰۴: ) و ( دختران OR=2.71; 0.24–۳۰٫۳۵) مشاهده نشد. محدودیت ها: محدودیت های تحقیق منعکس کننده موارد استفاده از FFQ می باشند که برای مثال می توان به جهت گیری های ذهنی و عدم دقت در تعیین برنامه غذایی اشاره کرد. نتیجه گیری ها: نتایج بیان می کند که ارتباطی بین مصرف ساکاروز در افراد ۶ تا ۱۱ سال و ابتلا به ADHD وجود ندارد.


ارسال دیدگاه